Dia 3: teoria i recursosPrograma – cronograma
....per on seguir?

Día 3

Juliol 2014

Gestió del coneixement a la classe.
Comunicació en nous entorns


Per pensar:

Educar per al canvi tecnològic

Les TIC ens acosten als que estan lluny i ens allunyen dels que estan a prop?

Un programa de televisió: Aprendizaje (TVE, la 2, 30 enero 2011)

O... sin tiempo para pensar (EL PAIS, 31 enero 2011)

Historia del nacimiento de Jesús, vía digital (en portugués)

Programa:

7. Recursos i eines de treball
1. Plataformes
2. Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA)
3. D'altres recursos a la web
4. L'escriptura digital
5. L'actualitat
- Gestió de la informació i de la comunicació en un centre TIC

Pendent: unitat didàctica

Marc teòric: entendre


  1. Punts de partida:

Els recursos i les eines de treball, bàsiques amb l'ús de les TIC:

- Part tècnica: ordinadors, connexions, seguretat.
- Pagament continguts: plataforma ATRIA
- Llibres i materials digitals: elecció, preparació sessions.
- Editorial: on són els continguts i accès. Activitats.

1. PLATAFORMES: eines per a la gestió informativa de l'aula i la seva utilitat:
- Penjar activitats
- Informació de deures
- D'altres informacions
- Agendes (debat: en paper i/o digitals?)
- Seguiment de notes
- Comunicació amb famílies
- Seguretat i privacitat de dades
- Informacions penjades i canvi a una altra plataforma.
- (eines de pagament)

Exemples d'algunes plataformes:


2. EVA (Entorns Virtuals d'Aprenentatge) / EVEA: funcions descrites abans. Exemple: intranet
institut Torre del Palau / Moodle.

  1. D'altres recursos a la web:
Informatius sobre TIC a Catalunya
- IMAE
Proyecto ed@ad del ITE: educación a distancia


3.L'escriptura digital:

- Hipertextualitat: aprofitar els diferents plànols informatius(hiperenllaços): navegació jeràrquica, aprofundiment.

- Multimedialitat: diferents formats per afavorir la comprensió: text, foto, video, so.

- Interactivitat: participació en els temes (comentaris)

- Actualització: renovació de continguts


4. ALUMNES: Portafolis digital 

5. ALUMNES: Entorn Personal d'Aprenentatge (PLA)

6.L'actualitat:
La meva participació al Congreso Escuela 2.0 de Madrid, octubre 2010:

Sobre Redes sociales en educación:
Facebook a un institut de Castellar del Vallès:
http://mediateca.fundacion.telefonica.com/visor.asp?e7470-a14199

7. Xarxes socials en educació Experiències amb Facebook i Twitter a l'institut Torre del Palau
Xarxa socials per a menors: EDMODO